Privacy statement Stichting Haren-Tynaarlose Uitdaging

Inleiding

Stichting Haren-Tynaarlose Uitdaging (hierna te noemen HTU), neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u als betrokkene die informatie met ons deelt (hierna te noemen betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@harentynaarloseuitdaging.nl.

Wie is de HTU?

HTU is de Lokale Uitdaging in de gemeenten Haren en Tynaarlo, kantoorhoudende te Haren, Dilgtplein 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66061406.

HTU is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt HTU uw gegevens?

Hieronder treft u een overzicht aan van de doeleinden waarvoor HTU persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HTU voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HTU worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde

Het realiseren van matches en het up to date houden van het netwerk.

Gegevens

Bedrijfsnaam – persoonsnamen – functie/rol  –  adres – postcode – woonplaats – telefoonnummer – emailadres – foto – inhoudelijke vraag.

Grondslag

Ondubbelzinnige toestemming en vrij en geïnformeerd zijn.

Bewaartermijn

Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

HTU heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons middels een contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij de HTU over u zijn vastgelegd, dan kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de HTU.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HTU te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HTU of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van HTU te verkrijgen. HTU zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HTU u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door HTU

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@harentynaarloseuitdaging.nl. HTU zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HTU een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien HTU uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers, met name Wij zijn PUIK als webhostingbedrijf waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Het kan zijn dat HTU verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HTU ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van HTU worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere gegevensdrager (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van HTU worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HTU uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@harentynaarloseuitdaging.nl. Ook als u een klacht heeft over de wijze waarop HTU uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@harentynaarloseuitdaging.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Haren, 2 juli 2018.